עבור לתוכן

פרטיות ותנאי השימוש

תקנון "אתר קהילת מפתחי מג'יק ישראל" - "Magic Devhub"

גולש/ת יקר/ה,

אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאתר קהילת מג'יק בישראל. מג'יק תעשיות תוכנה מפעילה ומנהלת את הפורום בו הנך גולש/ת ברגע זה.

תקנון זה מסדיר את היחסים בין מג'יק תעשיות תוכנה לבין הגולש/ת באתר, ובכפוף לכלליו של תקנון זה תוכל/י להשתתף בפורומים, לאתר ולקבל מידע ו/או תכנים מסוגים ו/או נושאים שונים, לבצע חיפושים ועוד (להלן ביחד - "השירותים").

במסגרת תקנון זה "גולש/ת" - כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו. "מג'יק תעשיות תוכנה " – לרבות מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה, מנהלי הפורומים וכל מי מטעמה. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר – אף נקבה במשמע. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד – אף רבים במשמע.

כללי

גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש "באתר קהילת מג'יק ישראל" (Magic DevHub),  ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא. מג'יק תעשיות תוכנה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

"אתר קהילת מג'יק ישראל" (Magic DevHub) נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או סיטונאי, אלא אם צוין אחרת במפורש. הגולש ישמור בסוד, לא יגלה ולא יעביר, לאחר או לאחרות, את שם המשתמש שניתן לו ו/או את סיסמאותיו האישיות.

אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של "אתר קהילת מג'יק ישראל" (MagicDevHub) או כל חלק מהם ללא אישורה מראש ובכתב של מג'יק תעשיות תוכנה .

הגולש מצהיר כי ידוע לו שברשת האינטרנט עשויים להיות אתרים אשר מותרים לצפייה ולשימוש בגירים בלבד (מעל גיל 18) ומכילים חומר פורנוגראפי, והאחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש כאמור חלה עליו בלבד, והיא פוטרת את מג'יק תעשיות תוכנה מכל אחריות בקשר לכך.

קניין רוחני

זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר "אתר קהילת מג'יק ישראל" (MagicDevHub) ובשירותים הנם של מג'יק תעשיות תוכנה או של צדדים שלישיים שהעניקו למג'יק תעשיות תוכנה הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, מג'יק תעשיות תוכנה הנה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן - "המידע"). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת מג'יק תעשיות תוכנה.

תכני גלישה

כל תוכן שיועלה לאתר על ידי גולש, ובכלל זה קבצים, מידע ו/או כל חומר אחר המועלה על ידי הגולשים לאתר ("תכני גלישה"), היינו בבעלותה ובאחריותה הבלעדית של הגולש שהעלה אותו כאמור.

הגולש מסכים כי מג'יק תעשיות תוכנה רשאית לעשות בתכני גלישה כל שימוש שהוא, בעצמה או באמצעות מי מטעמה, ובכלל זה להקליטם ו/או להפיצם באמצעי המדיה השונים, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, לרבות באינטרנט, בעיתונות, במדיה סלולארית ו/או בטלוויזיה, והכל מבלי לקבל הרשאה נוספת מן הגולש ו/או לשלם לו תמורה כלשהי בגין השימוש כאמור, ובכלל זה גם במקרה שמג'יק תעשיות תוכנה תפיק הכנסה בגין השימוש שעשתה בתכני גלישה כאמור.

הגולש מתחייב לפטור את מג'יק תעשיות תוכנה באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לו הקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכניי גלישה המועלים ו/או בכל מקום אחר "באתר קהילת מג'יק ישראל" (MagicDevHub).

בנוסף מתחייב הגולש לפצות ולשפות את מג'יק תעשיות תוכנה בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לה, הקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכניי גלישה המועלים ו/או המופיעים בכל מקום אחר "אתר קהילת מג'יק ישראל" (MagicDevHub) וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של מג'יק תעשיות תוכנה , והוא מוותר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי מג'יק תעשיות תוכנה בקשר עם התכנים האמורים.

העלאת והורדת קבצים לאתר

 • מטרת היכולות להעלות קבצים לאתר הנה לאפשר העברת ידע בין חברי הקהילה. אי לכך מותר להעלות קבצים אשר קשורים למוצרי מג'יק בלבד או בעלי ידע בתחום. אין להעלות כל חומר אחר לפורום.
 • חל איסור על העלאת כל חומר פרטי לאתר.
 • מנהל הפורום יכול להסיר כל חומר שהועלה לפי שיקול דעתו.
 • גודל הקובץ המקסימלי שניתן להעלות לפורום הנו 2 מגה ביט.
 • מג'יק תעשיות תוכנה אינה אחראית בשום אופן על תכולת הקבצים המועלים לאתר. הורדה ושימוש בקבצים באתר, באחריות המשתמש בלבד.
 • מג'יק תעשיות תוכנה מפעילה מערכת אנטי וירוס אשר בודקת את הקבצים טרם העלאתם אולם גם מערכות אנטי וירוס מוגבלות באיתור איומים. אי לכך על משתמש הפורום לדעת כי כל הורדה של קובץ מן האתר היא על אחריותו הבלעדית בלבד.

 

הגבלת אחריות

מג'יק תעשיות תוכנה אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי מג'יק תעשיות תוכנה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל מג'יק תעשיות תוכנה מי מספקיה ו/או מי מטעמה.

אספקת השירותים ע"י מג'יק תעשיות תוכנה תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, ומג'יק תעשיות תוכנה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.

מג'יק תעשיות תוכנה אינה אחראית לזמינות השירותים, ו/או לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכני גלישה כהגדרתם לעיל בתקנון זה, ובכלל זה אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים, בקשר עם תכני גלישה או בקשר עם שימוש אחר כלשהו של גולש באתר של מג'יק תעשיות תוכנה ובשירותים המוצעים והכלולים בו.

כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, חשופים גם תכני גלישה לצפייה ולשימוש על ידי כל גולש אחר ברשת, ומג'יק תעשיות תוכנה אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

מג'יק תעשיות תוכנה אינה שולטת אינה מפקחת ואינה אחראית על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה שירותים ואתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישור (Links) מתוך "אתר קהילת מג'יק ישראל" (MagicDevHub).

פרסום תכני גלישה או הצבת קישור ב"אתר קהילת מג'יק ישראל" (MagicDevHub) על ידי מג'יק תעשיות תוכנה לא תתפרש כהצעה לגולש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של מג'יק תעשיות תוכנה לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. כל הסתמכות של הגולש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת הגולש ועל אחריותו הבלעדית.

מג'יק תעשיות תוכנה אינה אחראית בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או אינצידנטאלי, אי יכולת להשתמש, אובדן נתונים ו/או אובדן הרווחים הנובע מהשימוש בשירותים ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצרים ""אתר קהילת מג'יק ישראל" (MagicDevHub) ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות "אתר קהילת מג'יק ישראל" (MagicDevHub), אף אם הפעילה פיקוח כלשהו על התכנים המוצבים באתר או שניתן לגשת אליהם או לצפות בהם באמצעות האתר, ואף אם נודע לה על האפשרות לנזק שכזה, שיגרם לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע למג'יק תעשיות תוכנה ו/או לשירותים, לשימוש בהם, לאי יכולת להשתמש בהם, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.

היה ומג'יק תעשיות תוכנה ניסתה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של גולש, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על מג'יק תעשיות תוכנה .

הגנת הפרטיות

הגלישה ב"אתר קהילת מג'יק ישראל" (MagicDevHub) והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידך לכך שמג'יק תעשיות תוכנה תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שאתה עושה בשירותים באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים. מג'יק תעשיות תוכנה רשאית להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים של מג'יק תעשיות תוכנה .

מג'יק תעשיות תוכנה מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והיא תשמור על פרטיות הגולשים ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען הגולש או כל מידע אחר בנוגע אליו, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי הגולש עצמו.

בגלישה ב"אתר קהילת מג'יק ישראל" (MagicDevHub) ובשימוש בשירותים הנך מסכים כי מג'יק תעשיות תוכנה תעשה שימוש בפרטייך לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת ה-e-mail שלך. אם אינך מסכים לכך עליך להודיע על כך בכתב למג'יק תעשיות תוכנה .

ניתוק, הפסקה ושינויים

מג'יק תעשיות תוכנה רשאית להסיר תכנים ו/או אתרים מהשירותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך לגולש, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים בנסיבות בהן גולש עשה שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, לגולש אחר, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי הגולש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתקנון זה.

כמו כן רשאית מג'יק תעשיות תוכנה לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.

אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על מג'יק תעשיות תוכנה אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתו של הגולש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי תקנון זה.

מג'יק תעשיות תוכנה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה "אתר קהילת מג'יק ישראל" (MagicDevHub), מראהו, את השירותים ב"אתר קהילת מג'יק ישראל" (MagicDevHub), היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לגולש. לגולש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מג'יק תעשיות תוכנה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

הצהרות והתחייבויות הגולשים

בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מצהיר כל גולש ומתחייב כלפי מג'יק תעשיות תוכנה כדלקמן:

 • לא להשתמש בתכנים אשר מכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני, או מעליב, או חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או שעלול לפגוע ברגשות הציבור;
 • לא להציק לגולש אחר בבקשות מטרידות ובאמירות מגונות;
 • לא לכלול בתכני הגלישה המועלים על ידם חומר כלשהו המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה, המרדה, הטעיה, הפרת זכויות יוצרים, הפרת סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכו', הפרת זכויות אחרות כלשהן של צדדים שלישיים, עוולות מסחריות ו/או פגיעה בזכות לשם טוב, ו/או פגיעה בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים ו/או הפרה אחרת של כל דין;
 • לא להציף פורומים בהודעות סרק, שאינן מאפשרות דיון סביר בפורום;
 • לא להעלות תכנים שיש בהם שידור של "דואר זבל", "SPAM” או משלוח המוני של הודעות דואר אלקטרוני או הודעות SMS שלא על-פי בקשת הנמענים. בנוסף, לא לכלול תכנים הנוגעים, במישרין או בעקיפין, לשירותי רט"ן – רדיו טלפון נייד ו/או לציוד קצה, ו/או לכל סוג של שירות שניתן או יינתן במישרין או בעקיפין על ידי מי ממפעילי הרט"ן, אלא אם אושר מראש ובכתב על-ידי מפעיל הרט"ן;
 • לא לעשות שימוש בשפה בוטה או גסה, שעשויה להעליב או לפגוע בגולש אחר בפורום;
 • לא להטריד גולש אחר בפורום, לא לפגוע בגולשים אחרים ולא לעבור על החוק בדרך אחרת;
 • לא להעלות לאתר חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.
 • לא לכלול כל חומר המהווה לשון הרע על אדם;
 • לא לכלול כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין;
 • לא להסית לגזענות, לפגיעה באדם אחר, לרצח או לעבירה על החוק;
 • לא לפרסם פרטים אישים של גולשים אחרים או מספר טלפון;
 • לא לערוך פרסום מסחרי באמצעות פורומים ב"אתר קהילת מג'יק ישראל" (MagicDevHub);
 • לא להשתמש בשירותים של מג'יק תעשיות תוכנה לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין;
 • להשתמש בשירותים בהתאם לתקנון, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו לה, מעת לעת, ע"י מג'יק תעשיות תוכנה ;
 • לא לחדור לחומר ו/או לקובצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals) ,יישומים מזיקיםMalicious Applications) ) וכיו"ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה – 1995;
 • לא לשלוח הודעות דואר אלקטרוני באופן המעורר תלונות מצד המקבלות;
 • לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
 • לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
 • לא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981;
 • לא להפנות לכל קישור (link) או לתת הפניה אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי מסמך זה.
גולש שינהג בניגוד לאיזה מהתחייבויותיה כמפורט לעיל - יחסם, התכנים שהעלה – יוסרו, ומג'יק תעשיות תוכנה תהיה רשאית לחסום אותו ולמנוע ממנו לגלוש ב"אתר קהילת מג'יק ישראל" (MagicDevHub) ולצרוך שירותים באמצעותו. גולש שהורחק על ידי מג'יק תעשיות תוכנה ו/או נמנעה כניסתו לא יהיה רשאי לחזור ולגלוש גם תחת שם משתמש אחר.

הגולש ישפה את מג'יק תעשיות תוכנה מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, לרבות הוצאות משפטיות, אשר יגרמו לו ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש שעשה ב"אתר קהילת מג'יק ישראל" (MagicDevHub) ו/או בשירותים, ושהוא מוותר באופן מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי מג'יק תעשיות תוכנה בקשר עם הגלישה ב"אתר קהילת מג'יק ישראל" (MagicDevHub) והשימוש בשירותים האמורים.

הדין החל וסמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בת"א-יפו בלבד.

Magic DevHub, הפלדה 5, אור יהודה, ישראל, 6021805